Company list

PHP Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng
Details

Ngày 21/03/1956 Cảng Hải Phòng là một xí nghiệp do Ngành vận tải thủy phụ trách và quản lý. Đến ngày 01/07/2014, Cảng Hải Phòng chuyển sang hoạt động theo mô hình Công ty cổ phần với ngành nghề kinh doanh: bốc xếp hàng hóa; hoạt động dịch vụ hỗ trợ vận tải: môi giới tàu biển, đại lý tàu biển, đại lý vận tải đường biển...;dịch vụ lai dắt và hỗ trợ tàu; kho bãi và lưu trữ hàng hóa...

 • Ngày 21/03/1956, Bộ trưởng Bộ Giao thông và Bưu điện (Nay là Bộ Giao thông vận tải) Nguyễn Trân đã ký Nghị định số 17/NĐ về việc đặt Cảng Hải Phòng trực thuộc ngành vận tải thủy để phụ trách, quản lý Cảng Hải Phòng.
 • Ngày 11/03/1993, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải có Quyết định số 376QĐ/TCCB-LĐ thành lập lại Doanh nghiệp Nhà nước Cảng Hải Phòng. 
 • Tháng 6 năm 2008, Cảng Hải Phòng chính thức chuyển đổi mô hình hoạt động thành Công ty TNHH một thành viên 100% vốn Nhà nước theo Quyết định số 3088/QĐ-BGTVT ngày 12/10/2007 của Bộ Giao thông vận tải.
 • Ngày 04/02/2013, Thủ tướng Chính phủ ra quyết định số 276/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án tái cơ cấu Tổng công ty Hàng hải Việt Nam giai đoạn 2012-2015. 
 • Ngày 15/03/2013, Hội đồng thành viên Tổng công ty Hàng hải Việt Nam ra quyết định số 103/QĐ-HHVN về việc phê duyệt danh sách các đơn vị thuộc Tổng công ty Hàng hải Việt Nam thực hiện cổ phần hóa trong đó có Công ty TNHH một thành viên Cảng Hải Phòng. 
 • Ngày 08/04/2014, Tổng công ty Hàng hải Việt Nam ra quyết định số 118/QĐ- HHVN về việc phê duyệt phương án và chuyển Công ty TNHH một thành viên Cảng Hải Phòng thành công ty cổ phần. 
 • Ngày 14/5/2014, Công ty đã thực hiện bán đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.
 • Ngày 01/7/2014, Cảng Hải Phòng đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hải Phòng cấp giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh thay đổi lần thứ 5, hoàn tất việc chuyển đổi từ Công ty TNHH một thành viên Cảng Hải Phòng sang hình thức công ty cổ phần với số vốn điều lệ là 3.269.600.000.000 đồng. Từ khi chuyển thành CTCP đến nay Công ty chưa thực hiện tăng vốn điều lệ. Ngày 25/12/2014, công ty được UBCKNN chấp thuận đăng ký công ty đại chúng.
 • Ngày 12/08/2015 Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng bắt đầu niêm yết trên sàn chứng khoán Hà Nội với mã chứng khoán: PHP
 • Bốc xếp hàng hóa
 • Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải: Môi giới thuê tàu biển; dịch vụ đại lý tàu biện; dịch vụ đại lý vận tải đường biển; dịch vụ giao nhận, kiểm đếm, nâng hạ hàng hóa, …
 • Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy: lai dắt và hỗ trợ tàu biển.
 • Kho bãi và lưu trữ hàng hóa.
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
 
Chức vụ Họ tên   Tuổi Quá trình công tác
Chủ tịch HĐQT Ông Phùng Xuân Hà Ông Phùng Xuân Hà 58 10/1977 - 04/1987: Thượng úy Cục kỹ thuật, đặc khu Quảng Ninh 05/1987 - 12/1987...
Chi tiết...
Thành viên HĐQT Ông Nguyễn Quang Dũng Ông Nguyễn Quang Dũng 45 03/1997 - 09/2002: Cán bộ Ban Pháp chế Tổng công ty Hàng hải Việt Nam 09/2002 -...
Chi tiết...
Thành viên HĐQT Ông Nguyễn Văn Dũng Ông Nguyễn Văn Dũng  
Chi tiết...
Thành viên HĐQT Bà Đỗ Thị Thanh Thủy Bà Đỗ Thị Thanh Thủy  
Chi tiết...
Thành viên HĐQT Ông Nguyễn Xuân Kỳ Ông Nguyễn Xuân Kỳ  
Chi tiết...
Thành viên HĐQT Ông Vũ Quyết Thắng Ông Vũ Quyết Thắng  
Chi tiết...
 
BAN GIÁM ĐỐC/KẾ TOÁN TRƯỞNG
 
Chức vụ Họ tên   Tuổi Quá trình công tác
Quyền Tổng Giám đốc Ông Cao Trung Ngoan Ông Cao Trung Ngoan 59 Từ tháng 07 năm 2014 đến ngày 29 tháng 06 năm 2018 : Thành viên HĐQT Công ty cổ ...
Chi tiết...
Phó Tổng GĐ Ông Cao Trung Ngoan Ông Cao Trung Ngoan 59 Từ tháng 07 năm 2014 đến ngày 29 tháng 06 năm 2018 : Thành viên HĐQT Công ty cổ ...
Chi tiết...
Phó Tổng GĐ Ông Phan Tuấn Linh Ông Phan Tuấn Linh 44 Từ ngày 02 tháng 12 năm 2016 đến ngày 23 tháng 04 năm 2018 : Thành viên HĐQT Côn...
Chi tiết...
Phó Tổng GĐ Ông Phạm Hồng Minh Ông Phạm Hồng Minh 44 11/1997-09/2001: chuyên viên Phòng kỹ thuật công trình - Cảng Hải Phòng 09/2001-...
Chi tiết...
Kế toán trưởng Bà Trần Thị Thanh Hải Bà Trần Thị Thanh Hải 49 Từ tháng 07 năm 2014 đến ngày 29 tháng 06 năm 2018 : Thành viên HĐQT Công ty cổ ...
Chi tiết...
 
BAN KIẾM SOÁT
 
Chức vụ Họ tên   Tuổi Quá trình công tác
Trưởng BKS Ông Lê Duy Dương Ông Lê Duy Dương  
Chi tiết...
Thành viên BKS Bà Đào Thị Thu Hà Bà Đào Thị Thu Hà  
Chi tiết...
Thành viên BKS Bà Phạm Thị Thu Hương Bà Phạm Thị Thu Hương  
Chi tiết...
VỊ TRÍ KHÁC
 
Chức vụ Họ tên   Tuổi Quá trình công tác
Người được ủy quyền công bố thông tin Ông Phạm Hồng Minh Ông Phạm Hồng Minh 44 11/1997-09/2001: chuyên viên Phòng kỹ thuật công trình - Cảng Hải Phòng 09/2001-...
Chi tiết..
Attach Files
Date Title Type Download
News