APG CBTT Nghị Quyết-Phương án phát hành trái phiếu lần 2/2019