工作机会

工作机会

GIÁM ĐỐC KHỐI MÔI GIỚI

Tổ chức và điều phối hoạt động kinh doanh của Khối kinh doanh bao gồm các mảng: Môi giới, IB, IR, …..Chịu trách nhiệm với chỉ tiêu kinh doanh cá nhân và của cả Khối. Thiết lập, xây dựng, phát triển và quản lý mạng lưới khách hàng Quản lý, đào tạo và phát triển đội ngũ nhân viên, cán bộ kế cận và cộng tác viên. Giám sát và thúc đẩy công việc của nhân viên trong Khối. Tham gia ý kiến, đề xuất xây dựng chiến lược, phương án phát triển kinh doanh, các chính sách, chế độ liên quan tới hoạt động môi giới và phát triển thị trường. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Ban Điều hành

TRƯỞNG PHÒNG MÔI GIỚI

Triển khai kế hoạch kinh doanh của Phòng môi giới được phân bổ từ Ban lãnh đạo nhằm đảm bảo thực hiện chủ trương và kế hoạch kinh doanh. Định huớng tư vấn đầu tư cho Phòng môi giới, tư vấn đầu tư Khách hàng quản lý nhằm đưa ra thông tin kịp thời và chính xác từ đó giúp khách hàng có những quyết định đúng trong đầu tư. Quản lý, đào tạo và phát triển đội ngũ nhân viên, cán bộ kế cận. Giám sát và thúc đẩy công việc của nhân viên trong Phòng Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu Ban Điều hành

CHUYÊN VIÊN TƯ VẤN TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP

Tham gia tìm kiếm phát triển khách hàng và duy trì quan hệ khách hàng là doanh nghiệp. Thực hiện thu thập thông tin doanh nghiệp, khảo sát, đánh giá và xây dựng các hồ sơ tư vấn tài chính cho các doanh nghiệp là khách hàng của Công ty bao gồm: tư vấn tài chính, tư vấn M&A, tư vấn huy động vốn thông qua phát hành chứng khoán, tư vấn cổ phần hóa, tư vấn niêm yết, bảo lãnh phát hành…. Thực hiện các thủ tục hỗ trợ doanh nghiệp liên quan đến hồ sơ tư vấn với các cơ quan quản lý (Ủy ban chứng khoán nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán,…). Tư vấn, hỗ trợ doanh nghiệp các thủ tục sau khi được cấp phép. Chăm sóc, quản lý hệ thống khách hàng được phân công. Tham gia bán chéo các sản phẩm khác của APG. Tiến hành công tác tư vấn khách hàng theo quy định của công ty. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Ban Tổng Giám đốc.

TRƯỞNG PHÒNG HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ

Hoạch định, quản lý và phát triển nguồn nhân lực của công ty một cách hiệu quả nhằm đáp ứng nhu cầu nhân lực phục vụ vận hành, phát triển kinh doanh trong ngắn hạn và dài hạn. Xây dựng, triển khai và kiểm soát các chính sách, quy trình, quy định nhân sự nhằm đảm bảo sự đồng nhất, xuyên suốt từ tập đoàn, hội sở và các chi nhánh.

NHÂN SỰ CHI NHÁNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Với nhu cầu mở rộng & phát triển kinh doanh, Công ty Cổ Phần Chứng khoán APG trân trọng thông báo tuyển dụng các vị trí như sau (số lượng lớn, không hạn chế) tại TP Hồ Chí Minh

NHÂN SỰ TRỤ SỞ HÀ NỘI

Với nhu cầu mở rộng & phát triển kinh doanh, Công ty Cổ Phần Chứng khoán APG trân trọng thông báo tuyển dụng các vị trí như sau tại Hà Nội