TDG: Số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành là 16.770.000 cp

23/10/2018 -

Công ty Cổ phần Dầu khí Thái Dương thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành như sau:

Các tập tin đính kèm